Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να ...

Ειδικότητα: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας υγιεινής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των εργαλειομηχανών
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει την ομάδα.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ. Α', άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
3. Αδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ. Α', άρθρο 18)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης (6 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις).
3. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης (18 μήνες προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Αδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β* τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β* τάξης).

article separator

Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων, όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις ( βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ) και ως τεχνίτης συντήρησης.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013, τ. Α', άρθρο 5)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστήριο τιμάς τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις).
3. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 1 χρόνος προϋπηρεσία+ εξετάσεις).

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013, τ. Α', άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙΙ ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης.
2. Πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙ του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής τηςΕΈ. (Αδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).
3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Αδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).

Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσε<ον και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο απόφοιτος τη: ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ικανός να:

 • Aσχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

Τεχνικός Οχημάτων - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012, τ. Α')

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο).
2. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β/ που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελία: + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
3. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α\ που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α' ομάδα + εξετάσεις).

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012, τ. Α')

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο).
2. Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β' ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
3. Χειριστής μηχανημάτων έργων 3ης, δηλαδή για μηχανήματα Α' ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α' ομάδα + εξετάσεις).

Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μη/ανοσΐ)νθέτης Αεροσκαφών αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν* ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται ^ιε την συντήρηση των αεροσκαφών:

 • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
 • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
 • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί την πλοιμότητα και την ασφαλή λειτουργία τους.

Καταχωρήθηκε στο Μαθητές

Ετικέτες: ΕΠΑΛ, Μηχανολογικός Τομέας, Μαθητές